Vantaan autismin kirjo ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Vantaan autismin kirjo ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa ja
toimialueena Vantaa.


TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on Autismi- ja Aspergerliitto ry:n jäsenyhdistyksenä edistää ja
valvoa sellaisten henkilöiden, joilla on autismi tai muu vastaava laaja-alainen kehityshäiriö
ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa.
TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS
1. Tukee jäsentensä elämänolosuhteiden parantamista.
2. Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille autististen
henkilöiden ja heidän perheidensä olojen parantamiseksi.
3. Edistää autististen henkilöiden ja heidän perheidensä järjestäytymistä.
4. Toimii toimialueellaan yhdyssiteenä autismiin liittyvässä työssä.
5. Toimii autististen henkilöiden ja omaisten edunvalvojana.
6. Tukee ja järjestää autismiin liittyvää koulutusta.
7. Tukee ja järjestää autismiin liittyvää kuntoutusta sekä asumispalveluja.
8. Tiedottaa toimialueellaan autismista.


TOIMINNAN TUKEMINEN

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää
myyjäisiä ja rahankeräyksiä toimialueellaan. Yhdistys voi myös harjoittaa majoitus- ja
ravitsemusliikettä.

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa
edistää näiden sääntöjen tarkoituksen toteuttamista. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka erityisen ansiokkaalla tavalla on
vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous.
Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden
päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.
Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa rekisteröimättömiä osastoja ja
kerhoja, joiden toimintaohjeet hallitus hyväksyy. Jäsen voi erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi
myös erota ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään
pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua eroilmoituksen
saapumisesta.

HALLINTOELIMET

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat
vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräinen kokous.
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Vuosikokous
pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa. Vuosikokouksen tarkemman ajankohdan määrää
hallitus.


Ylimääräinen kokous pidetään mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi ja jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisen asian käsittelemiseksi. Tällöin kokous on pidettävä
kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun asianmukainen pyyntö on
saapunut hallitukselle.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse tai sähköpostitse
vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava
käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä sekä
kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenen ollessa juridinen henkilö, sen edustajalla on oltava
asianmukainen valtakirja. Lisäksi Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittohallituksen jäsenellä tai toimihenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Aloiteoikeus yhdistyksen vuosikokoukselle on varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä
Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittohallituksella. Aloite on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle vähintää kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä
kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä
toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
7. Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
9. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
12. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle henkilökohtainen
varatoiminnantarkastaja joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika
13. Valitaan yhdistyksen edustaja/t Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen
14. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

HALLITUS

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä
sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Muut
toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuoleltaan.
Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen erityisiä tarkoituksia varten työvaliokuntia tai
toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Asiat
ratkaistaan äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti

1. Johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten
päätösten mukaisesti.
2. Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja
kutsua yhdistyksen kokous koolle sekä huolehtia äänestyksen toimeenpanosta.
3. Tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
4. Hyväksyä jäsenet viidennen pykälän mukaisesti.
5. Huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta.
6. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia työehdot.
7. Toimittaa Autismi- ja Aspergerliitto ry:hyn sen pyytämät selvitykset ja tiedot.
8. Pitää yhteyttä viranomaisiin sekä autististen henkilöiden parissa työskenteleviin
koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin ja säätiöihin.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
rahastonhoitaja yksin. Lisäksi hallitus voi määrätä yhdistyksen jäsenen tai toimihenkilön
kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

TILIKAUSI JA TOIMINTAKAUSI SEKÄ TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase
sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajalle viimeistään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistys toimittaa Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokouksen vaatimat asiakirjat Autismi- ja Aspergerliitto ry:lle huhtikuun loppuun mennessä.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa vuosikokouksessa
kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta ja siihen
vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö
annetuista äänistä.


Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat yhdistyksen

tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.